ID дугаар :
Нууц үг :
ID дугаар дээр эмнэлгээс өгсөн 8 оронтой кодыг оруулна (Жишээ: 01234567)
Нууц үг дээр төрсөн он сар өдрөө зай авалгүй оруулна (Жишээ: 20181118)